struna tražilica

image shadow

maksimalno dopuštena koncentracija

koncentracija tvari u okolišu iznad koje ona postaje opasna za okoliš i ljudsko zdravlje

kemija

maltoza

disaharid u kojemu su dvije molekule ᴅ-glukoze povezane 1→4 glikozidnom vezom

kemija

mangan

kemijski element atomskoga broja 25, 4. periode i 7. skupine, gustoće 7,21 g/cm3, Mohsove tvrdoće 6,0, tališta 1246 na °C i vrelišta na 2061 °C

kemija

manganometrija

oksidometrijska titracija u kojoj je reagens standardna otopina kalijeva permanganata

kemija

mankudni prstenasti sustavi

prstenasti sustavi s najvećim mogućim brojem nekumuliranih dvostrukih veza

kemija

masena koncentracija

omjer mase otopljene tvari (m) i obujma otopine (V)

kemija

maseni broj

broj nukleona sadržanih u jezgri atoma ili iona

kemija

maseni udio

masa sastojka smjese podijeljena sa zbrojem masa svih sastojaka smjese

kemija

maslačna kiselina

monokarboksilna kiselina, bezbojna tekućina neugodna mirisa koja se oslobađa kvarenjem maslaca

kemija

masne kiseline

karboksilne kiseline sa zasićenim ili nezasićenim nerazgrananim lancem od 4 ugljikova atoma do 28 ugljikovih atoma

kemija