struna tražilica

image shadow

lantanoidi

kemijski elementi atomskih brojeva od 57 do 71 smješteni unutar 3. skupine 6. periode koji pripadaju unutarnjim prijelaznim elementima i popunjavaju f-podljusku

kemija

lawrencij

kemijski element atomskoga broja 103, 7. periode i 3. skupine

kemija

Le Bel – van ’t Hoffovo pravilo

pravilo koje kazuje da broj stereoizomera neke organske molekule iznosi 2n gdje je n broj asimetričnih ugljikovih atoma

kemija

Le Chatelierovo načelo

načelo po kojemu se sustav odupire promjeni ravnotežnoga stanja u kojem se nalazi, pa se nakon poremećaja ravnoteže nastoji vratiti u prethodno stanje

kemija

lecitini

kolinski esteri fosfatidnih kiselina

kemija

ledena octena kiselina

čista, bezvodna octena kiselina koja na 16,6 °C očvrsne u kristalnu masu sličnu ledu

kemija

ledište

temperatura na kojoj voda iz tekućega agregacijskog stanja prelazi u čvrsto agregacijsko stanje

kemija

leucin

esencijalna, nepolarna i hidrofobna aminokiselina razgranatoga alifatskog bočnog lanca

kemija

leukobaze

bezbojni spojevi nastali redukcijom trifenilmetanskih boja

kemija

Lewisova baza

kemijska vrsta koja daje elektronski par

kemija