struna tražilica

image shadow

heliceni

kondenzirani policiklički aromatski ili heteroaromatski spojevi u kojima je barem pet prstenova angularno poredano tako da daju spiralno oblikovane molekule

kemija

helij

kemijski element atomskoga broja 2, 1. periode i 18. skupine

kemija

hemi

kompleksi koji se sastoje od iona željeza kordiniranoga s porfirinom kao tetradentatnim ligandom i jednim ili dvama aksijalnim ligandima

kemija

hemoglobini

derivati hema u kojima je protein aksijalni ligand

kemija

hemokromi

kompleksi željeza s porfirinom koji imaju jedan ili dva osnovna liganda

kemija

Herzovi spojevi

1,2λ4,3-benzoditiazolijevi kloridi dobiveni reakcijom anilina i njegovih derivata s disumporovim dikloridom

kemija

heteroalkeni

alkeni u kojima je jedan od ugljikovih atoma u dvostrukoj vezi zamijenjen heteroatomom

kemija

heteroareni

areni u kojima je barem jedan ugljikov atom zamijenjen heteroatomom, a sačuvan je aromatski sustav

kemija

heteroarilne skupine

skupine dobivene iz heteroarena uklanjanjem vodikova atoma s bilo kojega atoma u prstenu

kemija

heteroarini

arini u kojima je barem jedan ugljikov atom zamijenjen heteroatomom, a sačuvan je aromatski sustav

kemija