struna tražilica

image shadow

acilne skupine

skupine nastale uklanjanjem jedne hidroksilne skupine ili više njih iz oksokiselina

kemija

aciloksilni radikali

acilni radikali s nesparenim elektronom na kisiku

kemija

adenozin-difosfat

nukleotid građen od dušične baze adenina, monosaharida riboze i dvaju fosfata koji nastaje hidrolizom adenozin-trifosfata

kemija

adenozin-monofosfat

nukleotid građen od dušične baze adenina, monosaharida riboze i jednoga fosfata, sastavnica je ribonukleinske kiseline, a nastaje pri enzimskoj sintezi adenozin-trifosfata iz dviju molekula adenozin-difosfata te hidrolizom adenozin-trifosfata ili adenozin-difosfata

kemija

adenozin-trifosfat

nukleotid građen od dušične baze adenina, monosaharida riboze i triju fosfata i kao takav predstavlja glavno unutarstanično skladište energije, a nastaje u mitohondrijima procesom fosforilacije adenozin-difosfata

kemija

adicijska reakcija

kemijska reakcija u kojoj se na dvostruku ili trostruku kovalentnu vezu veže kemijska vrsta i nastaje produkt čija molekula sadržava sve atome koje su sadržavale molekule reaktanata

kemija

adsorbat

tvar koja se adsorbira na površini adsorbensa tijekom adsorpcije

kemija

adsorbens

tvar koja adsorbira

kemija

adsorbirana voda

voda koja je na površinu krutine vezana adsorpcijom

kemija

adsorpcijska izoterma

funkcijska ovisnost ravnotežne količine adsorbata o tlaku ili koncentraciji pri stalnoj temperaturi

kemija