struna tražilica

image shadow

acil-halogenidi

spojevi u kojima je acilna skupina vezana na halogenidni ion

kemija

acil-karbeni

karbeni u kojima je jedna od skupina acilna

kemija

acilne skupine

skupine nastale uklanjanjem jedne hidroksilne skupine ili više njih iz oksokiselina

kemija

aciloksilni radikali

acilni radikali s nesparenim elektronom na kisiku

kemija

adenozin-difosfat

nukleotid građen od dušične baze adenina, monosaharida riboze i dvaju fosfata koji nastaje hidrolizom adenozin-trifosfata

kemija

adenozin-monofosfat

nukleotid građen od dušične baze adenina, monosaharida riboze i jednoga fosfata, sastavnica je ribonukleinske kiseline, a nastaje pri enzimskoj sintezi adenozin-trifosfata iz dviju molekula adenozin-difosfata te hidrolizom adenozin-trifosfata ili adenozin-difosfata

kemija

adenozin-trifosfat

nukleotid građen od dušične baze adenina, monosaharida riboze i triju fosfata i kao takav predstavlja glavno unutarstanično skladište energije, a nastaje u mitohondrijima procesom fosforilacije adenozin-difosfata

kemija

adicijska reakcija

kemijska reakcija u kojoj se na dvostruku ili trostruku kovalentnu vezu veže kemijska vrsta i nastaje produkt čija molekula sadržava sve atome koje su sadržavale molekule reaktanata

kemija

adsorbat

tvar koja se adsorbira na površini adsorbensa tijekom adsorpcije

kemija

adsorbens

tvar koja adsorbira

kemija