struna tražilica

image shadow

acil-karbeni

karbeni u kojima je jedna od skupina acilna

kemija

acilne skupine

skupine nastale uklanjanjem jedne hidroksilne skupine ili više njih iz oksokiselina

kemija

aciloksilni radikali

acilni radikali s nesparenim elektronom na kisiku

kemija

adicijska reakcija

kemijska reakcija u kojoj se na dvostruku ili trostruku kovalentnu vezu veže kemijska vrsta i nastaje produkt čija molekula sadržava sve atome koje su sadržavale molekule reaktanata

kemija

adsorbat

tvar koja se adsorbira na površini adsorbensa tijekom adsorpcije

kemija

adsorbens

tvar koja adsorbira

kemija

adsorbirana voda

voda koja je na površinu krutine vezana adsorpcijom

kemija

adsorpcijska kromatografija

kromatografija u kojoj se mehanizam odjeljivanja uglavnom temelji na razlici u afinitetu adsorpcije sastojaka uzorka prema površini nepokretne faze

kemija

aerosol

koloidni sustav u kojemu je krutina ili tekućina raspršena u plinu

kemija

afinitet

svojstvo međusobnoga privlačenja atoma i molekula

kemija