struna tražilica

image shadow

navigacijska karta

karta koja sadržava obilježja važna za navigaciju

geodezija

nebeska sfera

prividna sfera sa središtem u motriteljevu stajalištu ili u središtu Zemlje kojoj je polumjer neodređen

geodezija

nereducirane koordinate

pravokutne koordinate u Gauss-Krügerovoj projekciji u kojoj je linearno mjerilo uzduž srednjega meridijana jednako vrijednosti jedan

geodezija

nivo-ploha

ploha određena jednadžbom U = konst. u kojoj je U skalarno polje definirano u svakoj točki prostora ili kojega njegova dijela

geodezija

nomenklatura lista

sustav slovno-brojčanih oznaka s pomoću kojih se označuje položaj lista karte u prihvaćenoj podjeli na listove

geodezija

normala

pravac koji je u diralištu okomit na tangentu na krivulju ili na tangentnu ravninu na plohu

geodezija

normala na plohu

pravac koji prolazi točkom plohe i okomit je na tangentnu ravninu plohe položenu tom točkom

geodezija

normalna kartografska mreža

kartografska mreža koja je u danoj projekciji prema obliku crta jednostavnija od drugih kartografskih mreža

geodezija

normalna polazna crta

polazna crta niskih voda duž obale prikazana na službenim pomorskim kartama krupnoga mjerila

geodezija

normalna ravnina

ravnina koja prolazi promatranom točkom prostorne krivulje i okomita je na tangentu povučenu tom točkom

geodezija