struna tražilica

image shadow

antimeridijan

meridijan koji zajedno s meridijanom dane točke na sferi čini kružnicu, a na elipsoidu elipsu

geodezija

atlas

skup karata koje namjenski i sadržajno čine cjelinu

geodezija

atribut

kvantitativno ili kvalitativno svojstvo kojim se pobliže opisuje koji topografski objekt ili njegov dio

geodezija

automatska generalizacija

generalizacija koja se programski nadzire

geodezija

autor karte

fizička ili pravna osoba koja je intelektualni tvorac karte ili kartografskoga prikaza

geodezija

autorski izvornik

rukopisni izvornik karte koji je djelo autora ili je nastao pod njegovim vodstvom

geodezija

autorsko pravo

pravo na tiskanje, objavljivanje, prodaju, izvođenje, reprodukciju, umnažanje i distribuciju izvornoga autorskog djela u cijelosti ili u dijelovima

geodezija

autorsko pravo na kartu

autorsko pravo koje se odnosi na kartu kao autorsko djelo

geodezija

azimut

kut u točki promatranja između meridijana te točke i smjera prema drugoj točki

geodezija

azimutna projekcija

kartografska projekcija u kojoj se meridijani uspravne projekcije preslikavaju kao pravci koji se sijeku u jednoj točki, pod kutovima jednakima odgovarajućim razlikama geografskih dužina, a paralele kao lukovi koncentričnih kružnica sa središtem u presjeku meridijana

geodezija