struna tražilica

image shadow

zaštitno ime

osobno ime s negativnim sadržajnim predznakom koje se nadijeva djeci da bi se zaštitila od zloduha i demona

filologija

zatvoreni slog

slog koji završava suglasnikom

filologija

zavisna surečenica

surečenica u zavisnosloženoj rečenici čiji je sadržaj podređen sadržaju glavne surečenice u koju se uvrštava

filologija

zavisnosložena rečenica

složena rečenica u kojoj se zavisna surečenica uvrštava u ustrojstvo osnovne surečenice

filologija

zijev

uzastopni ostvaraj dvaju ili više samoglasnika u riječi ili na granici dviju riječi

filologija

značenje

pojedinačna okolnost, pojam ili stvar koja je kojoj drugoj pojedinačnoj okolnosti, pojmu ili stvari trajno pridružena i to na takav način da na nju upućuje i da umjesto nje stoji

filologija

značenjska prilagodba

promjena značenja leksema jezika davaoca nakon ulaska u jezik primalac

filologija

značenjski lanac

temeljni princip ustroja radijalnih kategorija u kojemu različita rubnija značenja nisu izravno povezana s prototipom, nego neizravno preko međuznačenja koja im izravno prethode

filologija

značenjski postulat

sredstvo kojim se u formalnoj semantici definiraju značenjski odnosi među leksičkim jedinicama

filologija

znak

slovo, broj, slika, glas, oznaka, simbol ili kretnja koji imaju kakvo značenje

filologija