struna tražilica

image shadow

završni obračun

obračun koji se provodi na kraju obračunskoga razdoblja da bi se utvrdio rezultat poslovanja i stvorila pouzdana podloga za sastavljanje financijskih izvještaja

ekonomija

završni postupci procjene revizijskih dokaza

dio kompletiranja revizije koji se odnosi na postupke kojima je svrha upotpuniti revizijske dokaze prikupljene u prethodnim fazama procesa revizije financijskih izvještaja i pomoći revizoru u izražavanju odgovarajućega mišljenja

ekonomija

zbirna knjigovodstvena isprava

knjigovodstvena isprava koja je sastavljena na temelju pojedinačnih isprava i prikazuje zbirne ili skupne podatke

ekonomija

zbrojna bilanca

bilanca u kojoj se zbrajaju istovrsne stavke prema pojedinim pozicijama u financijskim izvještajima na razini složenih poduzeća

ekonomija

zbrojni financijski pokazatelj

ponderirani zbroj odabranih pojedinačnih financijskih pokazatelja cilj kojega je jednim brojem ocijeniti sigurnost i uspješnost poslovanja poduzeća

ekonomija

zemljište

dugotrajna materijalna imovina koja predstavlja prirodno bogatstvo i ima neograničen vijek upotrebe

ekonomija

zlatna pravila financiranja

pravila financiranja imovine poduzeća poštujući kriterije sigurnosti i namjene

ekonomija

zloupotreba imovine

prijevara koja obuhvaća neovlašteno iskorištavanje imovine poduzeća od strane zaposlenika ili trećih strana

ekonomija

značajan utjecaj

moć sudjelovanja u donošenju odluka o financijskim i poslovnim politikama u poduzeću koje je predmetom ulaganja, ali ne i kontrola ili zajednička kontrola nad tim politikama

ekonomija

značajno pogrešno prikazivanje

pogrešno prikazivanje za koje se može razumno očekivati da pojedinačno ili u zbroju može utjecati na poslovne odluke korisnika donesene na temelju financijskih izvještaja

ekonomija