struna tražilica

image shadow

pribrojnik

argument u zbroju

matematika

prijevojna točka

točka grafa funkcije u kojoj se graf mijenja od konveksnoga u konkavni ili obratno

matematika

priležeća kateta

kateta uz zadani šiljasti kut pravokutnoga trokuta

matematika

primitivna funkcija

funkcija čija je derivacija jednaka danoj funkciji

matematika

pripisana kružnica

kružnica izvan mnogokuta koja dodiruje jednu stranicu mnogokuta i produžetke dviju stranica susjednih toj stranici

matematika

prirast argumenta

razlika vrijednosti argumenta funkcije i odabrane stalne vrijednosti

matematika

prirast funkcije

razlika vrijednosti funkcije u određenoj vrijednosti argumenta i vrijednosti te funkcije u stalnoj odabranoj vrijednosti argumenta

matematika

prirodna parametrizacija glatke krivulje

parametrizacija glatke krivulje $\gamma : I\to X$ u prostoru $X$ pri čemu je $I$ interval koji sadržava nulu i za koju je vrijednost $\gamma(t)$ točka krivulje takva da je duljina luka krivulje od točke $\gamma(0)$ do $\gamma(t)$ jednaka $|t|$

matematika

prirodni broj

broj koji pripada skupu $\{ 1,2,3, \ldots \}$

matematika

prirodni logaritam

logaritam s bazom $e$

matematika