struna tražilica

image shadow

dotok vode

dotjecanje vode u vodotok, jezero, spremnik ili podzemni sustav

građevinarstvo

dozer

građevni stroj za masovni iskop tla, struganje trošnih stijena i njihov transport guranjem te za razastiranje i grubo planiranje sipkih zemljanih i kamenih materijala

građevinarstvo

dren hvatalo

dren u drenažnome sustavu koji prikuplja podzemne vode iz drenova sisala i provodi ih do otvorenoga vodotoka ili podzemnoga kolektora

građevinarstvo

dren kolektor

dren u drenažnome sustavu koji preuzima vodu iz drena hvatala i provodi do otvorenoga vodotoka

građevinarstvo

dren sisalo

dren u drenažnome sustavu koji skuplja podzemne vode iz zemljišta i provodi ih do otvorenoga vodotoka ili drena hvatala

građevinarstvo

drenaža

podzemna građevina za prikupljanje i odvodnju procjednih voda iz kolničke konstrukcije, okolnoga tla i podzemnih voda

građevinarstvo

drenažni sustav

mreža drenažnih cijevi sastavljena od drenova sisala, drenova hvatala i drenova kolektora

građevinarstvo

dreniranje

skupljanje i odvođenje oborina, podzemnih voda ili tekućina u ravnini geotekstila i njemu srodnih proizvoda

građevinarstvo

drobilica

stroj za usitnjivanje kamenih materijala u sitnež tražene čistoće, veličine i oblika

građevinarstvo

drobionica

pogon za preradbu i razvrstavanje miniranih ili aluvijalnih kamenih materijala u kamenu sitnež određenoga sastava i veličine zrna

građevinarstvo