struna tražilica

image shadow

alkaloid

dušični bazični spoj

temeljne medicinske znanosti

alkaloza

stanje smanjene kiselosti u tjelesnim tekućinama

temeljne medicinske znanosti

alkoholni hepatitis

bolest jetre prouzročena toksinima i alkoholom koja obuhvaća širok klinički spektar od supkliničke bolesti do ciroze i fulminantnoga poremećaja funkcije jetre

temeljne medicinske znanosti

alodinija

smanjen prag podražljivosti na bol

dentalna medicina

alogeni presadak

presadak koji se prenosi između genetski nejednakih pripadnika jednake vrste

dentalna medicina

alokirija

osjet dodira na strani suprotnoj njegovu izvoru

temeljne medicinske znanosti

alomorfizam

djelomična ili potpuna promjena oblika zuba

aloplastičan

koji je tuđ pacijentovu organizmu i sadržava organske dijelove životinjskoga ili kadaverskoga podrijetla

dentalna medicina

aloplastični materijal

sintetički, anorganski, biokompatibilni ili bioaktivni nadomjestak koji djeluje osteokonduktivno

dentalna medicina

alotriodoncija

pojava zuba na neuobičajenome mjestu

dentalna medicina