struna tražilica

image shadow

domet mlaza

udaljenost od dna posude na kojoj vodeni mlaz iz maloga otvora na stijenci vertikalne posude pada na vodoravnu podlogu u ravnini dna posude

fizika

donor

atom koji dodavanjem čistom poluvodiču stvara vodljivost n-tipa

fizika

donji kvark

kvark okusa d

fizika

dopiranje

nadzirano uvođenje primjesa u poluvodič radi mijenjanja električnih svojstava

fizika

Dopplerov crveni pomak

pomak spektralnih linija prema većim valnim duljinama u elektromagnetskim spektrima dalekih zvijezda

fizika

Dopplerov profil

profil spektralne linije uzrokovan Dopplerovim širenjem

fizika

Dopplerov učinak

promjena frekvencije promatranoga vala koja je nastala pri relativnome gibanju promatrača, sredstva i izvora vala

fizika

Dopplerovo širenje

širenje spektralnih linija uzrokovano termičkim gibanjem atoma ili molekula

fizika

dopunski tlak

tlak na zakrivljenoj površini tekućine i plina

fizika

doseg zračenja

dubina prodora čestica zračenja u tvar pod određenim okolnostima

interdisciplinarne prirodne znanosti