struna tražilica

image shadow

zatvorena poluravnina

poluravnina u koju je uključen pravac koji je određuje

matematika

zatvoreni interval

interval koji sadržava krajnje elemente

matematika

zatvoreni poluprostor

poluprostor u koji je uključena ravnina koja određuje taj poluprostor

matematika

zatvoreni skup

podskup topološkoga prostora čiji je komplement otvoreni skup

matematika

zavisna varijabla

varijabla $y$ u formuli $y=f(x)$ u kojoj je $x$ određena varijabla i $f$ funkcija

matematika

zbrajanje

aritmetička komutativna i asocijativna binarna operacija s neutralnim elementom na danome skupu pri kojoj za svaki element postoji inverzni element

matematika

zbroj

rezultat zbrajanja dviju ili više veličina

matematika

zbroj članova niza

granična vrijednost niza djelomičnih zbrojeva početnoga niza

matematika

zbroj geometrijskoga niza

vrijednost izraza $a_1\frac{1-q^n}{1-q}$ za geometrijski niz oblika $a_1, a_1 q, a_1 q^2,a_1 q^3,\ldots$ s $n$ članova ili vrijednost izraza $\frac{a_1}{1-q}$ za beskonačni niz istoga oblika ako je $|q|

matematika

zlatni omjer

omjer koji definira zlatni rez

matematika