struna tražilica

image shadow

kvadratna jednadžba

jednadžba $f(x)=0$ u kojoj je $f$ određeni kvadratni polinom

matematika

kvadratna matrica

matrica koja ima jednak broj redaka i stupaca

matematika

kvadratna piramida

piramida kojoj je osnovka kvadrat

matematika

kvadratna prizma

prizma kojoj su osnovke kvadrati

matematika

kvadratna sredina

korijen zbroja kvadrata $n$ zadanih brojeva podijeljenoga s $n$

matematika

kvadratni polinom

polinom čiji je stupanj polinoma jednak dva

matematika

kvantifikator

operator koji prema određenome pravilu ograničuje vrijednosti varijable u predikatu

matematika

kvantil slučajne varijable

realni broj $x$ iz slike dane slučajne varijable $X$ za koji vrijedi da je granična vrijednost slijeva funkcije razdiobe od $X$ u $x$ manja od zadane razine $q$ ili joj je jednaka i $q$ je manji od vrijednosti funkcije razdiobe od $X$ u $x$ ili joj je jednak

matematika

kvocijentna grupa

skup klasa ekvivalencije elemenata $g$ u $G$ za danu grupu $G$ i njezinu normalnu podgrupu $H$ koji su ekvivalentni ako se razlikuju za element u $H$ na kojemu je zadana grupovna operacija slobodnim biranjem predstavnika klasa množenika, koji se pomnože u $G$ i za rezultat se uzme klasa ekvivalencije dobivenoga rezultata

matematika

kvocijentni prsten

prsten klasa ekvivalencije na zadanome komutativnom prstenu, uz relaciju ekvivalencije definiranu tako da su dva elementa prstena ekvivalentna ako im je razlika u fiksiranome idealu prstena, a klase se zbrajaju ili množe tako da se njihovi predstavnici zbrajaju ili množe

matematika