struna tražilica

image shadow

vektorski prostor

komutativna grupa na kojoj je definirana operacija množenja skalarom iz danoga polja, koja je distributivna s obzirom na zbrajanje i u polju i u grupi, kvaziasocijativna te je množenje skalarom 1 identiteta na grupi

matematika

vektorski umnožak

bilinearna algebarska operacija u trodimenzijskome prostoru koja paru vektora pridružuje vektor okomit na oba čimbenika, duljine jednake ploštini paralelograma koji čimbenici određuju, a orijentacija je određena pravilom desne ruke

matematika

vektorsko polje

funkcija koja svakoj točki prostora pridružuje vektor u toj točki

matematika

velika os elipse

dužina koja spaja dvije najudaljenije točke elipse

matematika

velika os hiperbole

dužina koja spaja vrhove hiperbole

matematika

velika poluos elipse

svaka od dviju dužina na koje središte elipse dijeli veliku os

matematika

Vennov dijagram

dijagram sastavljen od krugova kojim se predočavaju operacije i relacije na skupovima, izjavama ili događajima

matematika

verižni razlomak

konačni verižni razlomak ili beskonačni verižni razlomak

matematika

vertikalna asimptota

asimptota grafa realne funkcije realne varijable čija je jednadžba $x=a$ za realni broj $a$

matematika

visina

mjera vertikalne protežnosti geometrijskoga tijela ili lika

matematika