struna tražilica

image shadow

varijabla

veličina koja se mijenja

matematika

varijabla integriranja

oznaka varijable pod znakom integrala koja označuje koji je argument podintegralne funkcije ujedno i veličina koja označuje točke prostora po kojemu integriramo

matematika

varijacija

uređena $k$-torka elemenata određenoga skupa

matematika

varijanca slučajne varijable

matematičko očekivanje slučajne varijable $( X - \text{E}(X) )^2$, pri čemu je $\text{E}(X)$ matematičko očekivanje dane slučajne varijable $X$

matematika

vektor

element vektorskoga prostora

matematika

vektor

klasa ekvivalencije usmjerenih dužina u kojoj usmjerene dužine $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{CD}$ predočuju isti vektor ako je geometrijski lik $ABDC$ paralelogram

matematika

vektor redak

matrica elemenata iz polja $F$ koja sadržava jedan redak i $n\geq 1$ stupaca

matematika

vektor stupac

matrica elemenata iz polja $F$ koja sadržava $n\geq 1$ redaka i jedan stupac

matematika

vektorska funkcija

funkcija kojoj je kodomena vektorski prostor

matematika

vektorski potprostor

vektorski prostor $W$ nad poljem $K$ za zadani vektorski prostor $V$ takav da je njegova grupa vektora podgrupa grupe vektora početnoga prostora $W\subset V$ i pri kojemu je množenje vektora skalarom zadano suženjem s početnoga vektorskog prostora

matematika