struna tražilica

image shadow

uzoračka kovarijanca

statistika jednaka zbroju svih umnožaka centriranih komponenata elemenata dvodimenzijskoga uzorka podijeljenoga s duljinom uzorka umanjenom za jedan

matematika

uzoračka sredina

statistika jednaka aritmetičkoj sredini slučajnoga uzorka

matematika

uzoračka standardna devijacija

pozitivni drugi korijen uzoračke varijance

matematika

uzoračka varijanca

statistika jednaka zbroju svih kvadrata razlika elemenata iz uzorka i uzoračke sredine podijeljenomu s duljinom uzorka umanjenom za jedan

matematika

uzorački medijan

statistika jednaka vrijednosti statističke varijable za koju vrijedi da su elementi iz prve polovine uzlazno uređenoga uzorka manji od te vrijednosti ili su joj jednaki, a preostali elementi iz druge polovine takva uzorka veći su od te vrijednosti ili su joj jednaki

matematika

uzorak

konačni niz brojeva ili vektora jednak jednoj realizaciji slučajnoga uzorka za određenu statističku varijablu ili statistički vektor

matematika

valić

neprekidna funkcija čiji je graf u obliku vala i koja ima kompaktni nosač

matematika

valjak

geometrijsko tijelo koja nastaje spajanjem svih točaka dvaju krugova u paralelnim ravninama paralelnim dužinama

matematika

vanjski kut mnogokuta

sukut unutarnjega kuta konveksnoga mnogokuta

matematika

vanjština skupa

najmanji skup u topološkome prostoru koji sadržava sve otvorene skupove koji se ne sijeku sa zadanim skupom

matematika