struna tražilica

image shadow

umjetna neuronska mreža

skup međusobno povezanih, jednostavnih, najčešće prilagodljivih elemenata koji rade paralelno i organizirani su tako da se taj skup prema objektima u stvarnome svijetu odnosi jednako kao biološki neuronski sustav

matematika

umjetni neuron

osnovna struktura mreže, sastoji se od nekoliko ulaza s odgovarajućim težinskim koeficijentom i jednoga izlaza

matematika

usmjereni variogram

eksperimentalni variogram koji je pri izračunu parova podataka usmjeren nekim pravcem

matematika

uvjetna simulacija

vrsta simulacije kod koje se mjerene vrijednosti u točki ili ćeliji zadržavaju konstantnima u svim realizacijama

matematika

varijanca krigiranja

modifikacija prave varijance ulaznih vrijednosti tako da se pri izračunu procjene u odabranoj točki uzima samo varijanca vrijednosti smještenih unutar područja pretraživanja

matematika

variogram

vrijednost varijance za par mjerenja koji je funkcija udaljenosti uzoraka

matematika

variogram inverzne kovarijance

variogram izračunat određivanjem koraka kovarijance na temelju ukupne varijance

matematika

variogramske osi

osi po kojima se radi variogramska analiza i računaju eksperimentalni variogrami

matematika

variogramski razred

prstenasto područje oko točke za koju se izračunava eksperimentalni variogram

matematika

višeslojna mreža

neuronska mreža koja sadržava veći broj skrivenih slojeva

matematika