struna tražilica

image shadow

kuglin sloj

dio kugle između dviju usporednih ravnina

matematika

kut

dio ravnine između dviju zraka sa zajedničkom početnom točkom

matematika

kut dvaju pravaca

manji od kutova koje čine dva pravca koji se sijeku

matematika

kut dviju ravnina

najmanji kut dvaju pravaca koji svaki dolazi iz jedne od zadanih ravnina

matematika

kut pravca i ravnine

kut pravca i njegove okomite projekcije na zadanu ravninu, osim ako su pravac i ravnina okomiti kada je taj kut pravi kut

matematika

kutni stupanj

jedinica mjere kuta koja odgovara tristošezdesetomu dijelu punoga kuta

matematika

kvadar

uspravna prizma kojoj je osnovka pravokutnik

matematika

kvadrant

četvrtina ravnine koja nastaje kada koordinatne osi podijele ravninu

matematika

kvadrat

četverokut kojemu su stranice jednake duljine i kutovi pravi

matematika

kvadratna forma

homogeni polinom stupnja 2 u jednoj varijabli ili više varijabla

matematika