struna tražilica

image shadow

nuklearni magični brojevi

brojevi protona ili neutrona u atomskoj jezgri čija je protonska ili neutronska energijska ljuska potpuno popunjena u nuklearnome modelu ljusaka

fizika

nuklearni magneton

umnožak elementarnoga naboja i reducirane Planckove konstante podijeljen s dvostrukom masom protona

fizika

nuklearni model

teorijski model koji opisuje strukturu atomske jezgre i omogućuje proračune nuklearnih svojstava i procesa te njihovu usporedbu s eksperimentalnim rezultatima

fizika

nuklearni model ljusaka

nuklearni model koji pretpostavlja da se nukleoni u jezgri gibaju gotovo neovisno jedan o drugome te zbog načela isključenja redom zauzimaju i popunjuju stanja određenih energija

fizika

nuklearni reaktor

reaktor u kojemu se zbiva kontrolirana nuklearna reakcija, a nuklearna se energija oslobođena u lančanoj reakciji pretvara u toplinu

fizika

nuklearno gorivo

gorivo koje se upotrebljava u fisijskim ili fuzijskim nuklearnim reaktorima kao izvor nuklearne energije

fizika

nuklearno izomerno stanje

pobuđeno kvantnomehaničko stanje nuklida čija su obilježja veliko vrijeme poluraspada, energija koja je veća od energije osnovnoga stanja istoga nuklida i radioaktivna svojstva koja su različita od svojstava osnovnoga stanja

fizika

nuklearno oružje

eksplozivne naprave velike razorne moći koje se temelje na iskorištavanju energije oslobođene u fisijskoj ili fuzijskoj nuklearnoj reakciji

fizika

nukleoni

protoni i neutroni, subatomske čestice od kojih se sastoji atomska jezgra

fizika

nukleonski broj

ukupan broj nukleona u atomskoj jezgri, jednak zbroju broja protona i broja neutrona

fizika