struna tražilica

image shadow

revizorova odgovornost

sastavni dio revizorova izvješća u kojemu se upućuje na odgovornost revizora da tijekom revizije financijskih izvještaja stekne razumno uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji kao cjelina bez značajnoga pogrešnog prikazivanja i da izda revizorovo izvješće koje uključuje revizorovo mišljenje

ekonomija

revizorova procjena

utvrđivanje vrijednosti ili mišljenja koje donosi revizor na temelju profesionalne prosudbe i prikupljenih revizijskih dokaza

ekonomija

revizorovo izvješće

izvješće u pisanom obliku u kojem revizor izražava mišljenje o realnosti i objektivnosti revidiranih financijskih izvještaja, poslovanju poduzeća, informacijskim sustavima ili usklađenosti sa zakonskim i drugim propisima

ekonomija

revizorovo mišljenje

sastavni dio revizorova izvješća u kojem revizor izražava mišljenje koje se temelji na zaključku o tome je li predmet ispitivanja u skladu s postavljenim kriterijima

ekonomija

revizorsko društvo

pravna osoba koja ima odobrenje za obavljanje revizije koje izdaje nadležno tijelo

ekonomija

rezerve

dio zarađenoga kapitala u koji društvo unosi iznose u skladu sa zakonskim propisima, statutom ili društvenim ugovorom

ekonomija

rezerve fer vrijednosti

rezerve koje su dio promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkoviti dio zaštite novčanog toka i zaštita s osnove ulaganja u inozemno poslovanje

ekonomija

rezerve iz dobiti

rezerve u koje poduzeće unosi iznose iz neto dobiti tekućega razdoblja ili zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja

ekonomija

rezerve za vlastite dionice

rezerve iz dobiti koje nastaju kad društvo stekne vlastite dionice u visini iznosa plaćenoga za njihovo stjecanje

ekonomija

rezerviranje

obveza neizvjesnoga vremena ili iznosa podmirenja

ekonomija