struna tražilica

image shadow

arkada

niz lukova koji počivaju na stupovima

povijest umjetnosti

Arkadija

pokrajina u središnjemu dijelu Peloponeza koja je postala simbol idiličnoga suživota čovjeka i životinja u spokojnoj i vedroj zemlji sreće

povijest umjetnosti

arkatura

arkada smještena na zidnu plohu kao dekorativni element

povijest umjetnosti

arkosolij

ukopno mjesto katakombe u obliku lučno svođene niše u zidu kojoj je na dnu izdubljena grobnica koja se zatvara vodoravnom kamenom pločom s imenom pokojnika

povijest umjetnosti

Aronov štap

ornament u obliku obloga štapa duž kojega se izvija zmija

povijest umjetnosti

arsenal

radionica i spremište ratnoga materijala i građevina za građenje i opremanje brodova

povijest umjetnosti

Asklepijev štap

ornament u obliku štapa kojemu se oko vrha izvija zmija

povijest umjetnosti

astilar

arhitektonski projekt za čiju se dekoraciju ne upotrebljavaju ni stupovi ni pilastri

povijest umjetnosti

astragal

manja konveksna profilacija polukružnoga presjeka koja služi kao ukrasni izbočeni prsten koji oblikuje donji završetak kapitela

povijest umjetnosti

atelijer

umjetnička radionica

arhitektura i urbanizam