struna tražilica

image shadow

nuklearna fizika

grana fizike koja istražuje pojave, građu i pretvorbe atomskih jezgara

fizika

nuklearna fuzija

nuklearna reakcija u kojoj se dvije lakše jezgre spajaju u jednu, pri čemu se, zbog karakterističnih svojstava energije vezanja nekih nuklida, oslobađa velika energija

fizika

nuklearna kemija

grana kemije koja istražuje pojave povezane s radioaktivnošću

fizika

nuklearna magnetska rezonancija

pojava u kojoj atomska jezgra u magnetskome polju apsorbira i emitira elektromagnetsko zračenje

fizika

nuklearna materija

hipotetička tvar ekstremno velike gustoće od koje se sastoji unutrašnjost atomske jezgre

fizika

nuklearna medicina

grana medicine koja primjenjuje radioaktivne izotope za dijagnozu i terapiju

fizika

nuklearna pretvorba

pretvorba jednoga elementa u drugi zbog nuklearne reakcije ili nuklearnoga raspada

fizika

nuklearna reakcija

proces u kojem se projektil a usmjerava na metu A i s njom uzajamno djeluje, nakon čega nastaju rezidualna jezgra B i izlazna čestica b

fizika

nuklearna sila

sila koja djeluje među nukleonima u atomskoj jezgri

fizika

nuklearni kvadrupolni moment

veličina koja opisuje odstupanje prostornoga rasporeda električnoga naboja atomske jezgre od kuglastog oblika

fizika