struna tražilica

image shadow

Shapiro-Wilkov W test

jedan od najčešće upotrebljavanih i najpouzdanijih testova za potvrđivanje hipoteze o normalnoj razdiobi, izražen jednadžbom $W=\frac{\left ( \sum _{i=1}^{n}\cdot a_{i}\cdot x_{\left ( i \right )} \right )^{2}}{\sum _{i=1}^{n}\left ( x_{i}-\bar{x} \right )^{2}}$

matematika

simulacija

postupak procjene nepoznate vrijednosti iz postojećih mjerenja u odabranoj točki upotrebom uzorkovanja mogućih vrijednosti s krivulje gustoće vjerojatnosti

matematika

skriveni sloj

sloj unutar neuronske mreže koji nije povezan s njezinom okolinom, već mu je namjena da obrađuje podatke koji su u mrežu došli putem ulaznih slojeva

matematika

središnji granični teorem

teorem kojim se tvrdi da razdioba slučajne varijable s n mjerenja teži normalnoj distribuciji ako n teži beskonačnom

matematika

središte

točka za koju je vezan neki postupak ili vrijednost

matematika

srednja kvadratna pogreška

rezultat dobiven metodom krosvalidacije

matematika

stacionarnost

svojstvo slučajne varijable da ima jednako očekivanje i varijancu, bez obzira na promjenu broja uzoraka tijekom vremena

matematika

standardna devijacija krigiranja

standardna pogreška procjene krigiranjem

matematika

stohastičke simulacije

skupina tehnika kojima se za isti ulazni skup dobiva niz jednakovrijednih rješenja

matematika

Studentov test

test koji se upotrebljava za ispitivanje tvrdnje o jednakosti sredina dviju skupina podataka s pretpostavljenom normalnom distribucijom te nepoznatim očekivanjem E(x) i varijancom V(x)

matematika