struna tražilica

image shadow

Booleov izraz

izraz koji se prema određenome načelu može interpretirati kao istinit ili lažan

matematika

Booleova algebra

distributivna rešetka koja je omeđena rešetka i u kojoj za svaki element $x$ postoji komplementarni element $\neg{x}$ u smislu da vrijedi $x\wedge\neg{x}=0$ i $x\vee\neg{x}=1$

matematika

Borelov skup

element najmanje sigma-algebre koja sadržava sve otvorene skupove određenoga topološkog prostora

matematika

Borelova sigma-algebra

najmanja sigma-algebra koja sadržava sve otvorene skupove određenoga topološkog prostora

matematika

brid grafa

element skupa bridova danoga grafa

matematika

brid poliedra

dužina čiji su krajevi dva vrha poliedra i sve su njezine točke na rubu poliedra

matematika

broj

osnovni matematički pojam koji nastaje apstrahiranjem predodžbe o prebrojavanju konačnoga skupa

matematika

brojevna kružnica

jedinična kružnica sa središtem u ishodištu koordinatnoga sustava u ravnini, čijoj je svakoj točki pridružena duljina luka od točke $(1,0)$ do te točke gibajući se suprotno od kazaljke sata

matematika

brojevna osnova

broj znamenaka u položajnome brojevnom sustavu

matematika

brojevni pravac

pravac s izabranom izometrijom sa skupom realnih brojeva

matematika