struna tražilica

image shadow

amilopektin

vrlo razgranati polisaharid izgrađen od lanca velikoga broja molekula glukoze povezanih α1→4 glikozidnim vezama, na koji je na svakih 24 do 30 glukoznih jednica α1→6 glikozidnim vezama vezana grana molekula glukoze povezanih α1→4 glikozidnim vezama

kemija

amiloza

ravnolančani polisaharid izgrađen od 300 do 3000 molekula glukoze povezanih α1→4 glikozidnim vezama

kemija

amin-iminska tautomerija

tautomerija kod koje su forme amina i imina u ravnoteži

kemija

amin-oksidi

oksidi tercijarnih amina

kemija

aminali

spojevi koji imaju dvije amino-skupine vezane na isti ugljikov atom

kemija

amini

spojevi izvedeni iz amonijaka zamjenom jednoga vodikova atoma, dvaju ili triju vodikovih atoma hidrokarbilnim skupinama

kemija

aminijevi ioni

kationi dobiveni hidroniranjem amina

kemija

aminokiseline

kemijske vrste u kojima je amino-skupina vezana na alfa-ugljikov atom karboksilne kiseline

kemija

aminoksilni radikali

radikali izvedeni iz hidroksilamina uklanjanjem vodikova atoma iz hidroksilne skupine

kemija

aminošećeri

monosaharidi kod kojih je jedna alkoholna hidroksilna skupina zamijenjena amino-skupinom

kemija