struna tražilica

image shadow

Turingov test

istraživačka metoda u području umjetne inteligencije kojom se određuje mogu li računala misliti kao ljudska bića na temelju njihova uspjeha u određenim vrstama igara imitacije

filologija

tvorba riječi

način postanka novih riječi

filologija

tvorba riječi

područje gramatike koje proučava postanak novih riječi od već postojećih

filologija

tvorbena osnova

osnova kojoj se dodaju afiksi

filologija

tvorbena porodica

niz tvorbeno povezanih riječi

filologija

tvorbeni morfem

funkcionalni morfem koji se dodaje osnovi kako bi se dobile tvorenice

filologija

tvorbeni način

način na koji od tvorbenih sastavnica s pomoću tvorbenih pravila nastaju nove riječi

filologija

tvrdnja

iskaz koji se temelji na ovjerenosti i istinitosti sadržaja

filologija