struna tražilica

image shadow

otpremnina

pravo radnika na novčanu naknadu od poslodavca kada poduzeće prekida radni odnos zaposlenika prije datuma umirovljenja ili kada zaposlenik dobrovoljno prekida radni odnos

ekonomija

otuđenje

prodaja određene imovine tijekom upotrebe ili na kraju njezina korisnoga vijeka

ekonomija

otuđenje vlastitih dionica

povećanje temeljnoga kapitala otuđivanjem stečenih vlastitih dionica poduzeća

ekonomija

otvaranje poslovnih knjiga

postupak unosa početnih salda imovine, obveza i kapitala na početku poslovanja i na početku svakoga obračunskog razdoblja u osnovne i odgovarajuće pomoćne poslovne knjige

ekonomija

otvoreni program interne revizije

program interne revizije koji se tijekom obavljanja interne revizije izmjenjuje i dopunjuje

ekonomija

otvoreno pozitivno konfirmiranje

pozitivno konfirmiranje koje se provodi tako da se od treće stranke traži da sama upiše iznos ili navede traženu informaciju

ekonomija

ovisno društvo

društvo koje je pod kontrolom kojega drugog društva

ekonomija

ovlašteni državni revizor

državni revizor koji posjeduje odgovarajući certifikat ovlaštenoga državnog revizora i ispunjava uvjete iz nadležnoga propisa vrhovne revizijske institucije u državi u kojoj radi

ekonomija

ovlašteni interni revizor

interni revizor koji je uspješno završio program za stjecanje zvanja ovlaštenoga internog revizora

ekonomija

ovlašteni revizor

revizor koji ima odobrenje za rad koje je izdalo nadležno državno tijelo u državi u kojoj revizor obavlja revizorsku djelatnost

ekonomija