struna tražilica

image shadow

autorska agencija

specijalizirana agencija za ostvarivanje i zaštitu autorskih prava iz svih područja kreativnoga stvaralaštva

informacijske i komunikacijske znanosti

autorska korektura

naknadni ispravci i izmjene teksta što ih autor obavlja na korekturnome otisku

informacijske i komunikacijske znanosti

autorska odrednica

odrednica koju tvori ime individualnoga autora ili korporativnoga autora

informacijske i komunikacijske znanosti

autorski arak

konvencionalna mjerna jedinica kojom se izražava opseg kojega rukopisa ili publikacije

informacijske i komunikacijske znanosti

autorski primjerak

primjerak publikacije koji autor dobiva besplatno od nakladnika

informacijske i komunikacijske znanosti

autorsko djelo

originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, umjetničkoga i znanstvenoga područja, koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu

informacijske i komunikacijske znanosti

autorsko pravo

pravo autora da odlučuje o objavljivanju, distribuciji, preradbi, reproduciranju i priopćavanju javnosti svojega djela

informacijske i komunikacijske znanosti

autorstvo

intelektualna odgovornost za djelo

informacijske i komunikacijske znanosti

autorstvo nastalo suradnjom

autorstvo dviju ili više osoba na istome djelu kad se njihovi udjeli razlikuju po karakteru intelektualnoga doprinosa ili po obavljenoj funkciji

informacijske i komunikacijske znanosti

avatar

digitalni lik neke osobe na internetu koji se koristi u računalnim igrama, na forumima i drugim mjestima

informacijske i komunikacijske znanosti