struna tražilica

image shadow

superoksidi

soli koje sadržavaju anion superoksid

kemija

sustav

makroskopski dio svemira koji se proučava

kemija

sušenje

fizikalni postupak uklanjanja vode ili otapala iz čvrstih tvari

kemija

sušnica

uređaj u kojemu se odvija sušenje

kemija

sušnica s cilindrom

kondukcijska sušnica u kojoj se na grijanome cilindru suše materijali u vrpcama

kemija

sušnica s lopaticama

kondukcijska sušnica valjkasta oblika grijana parom u čijoj osi se nalazi osovina na koju su montirane lopatice koje miješaju proizvod koji se suši i pospješuju njegov kontakt s grijanim oplošjem sušnice

kemija

sušnica s raspršivanjem

konvekcijska sušnica na vrhu koje se raspršuje otopina proizvoda, pri čemu u raspršenim kapima isparava voda ili otapalo i dobiveni se kristalični ili amorfni proizvodi pri padu kroz sušnicu posuše i prikupljaju u dnu sušnice

kemija

sušnica s rotirajućim bubnjem

kondukcijska sušnica u kojoj se proizvod koji se suši nalazi unutar rotirajućega bubnja s ogrjevnim plaštom

kemija

sušnica s valjcima

kondukcijska sušnica u kojoj se na polagano rotirajuće grijane valjke nanosi tanki sloj suspenzije ili mulja, a osušeni se proizvod s valjaka skida noževima

kemija

sušnica s vrtložnim slojem

konvekcijska sušnica u kojoj se proizvod suši u vrtložnome sloju koji je u unutrašnjosti sušnice pokrenut strujenjem zraka ili inertnoga plina

kemija