struna tražilica

image shadow

kutno dubilo na lomu

diedrično dubilo kod kojega je najmanje jedna ploha dubila usporedna s morfološkom osi oruđa, dok je druga nastala lomom

arheologija

kutno strugalo

primično strugalo kojemu se barem dva obrađena ruba spajaju pod oštrim, pravim ili tupim kutom, a os lomljenja i morfološka os oruđa ne preklapaju se, već tvore kut veći od 25 stupnjeva

arheologija

kvarc

niskotemperaturna modifikacija SiO2 s kristalnim varijetetima kao što su primjerice gorski kristal, ametist, čađavac, morion, citrin, mliječnjak te s kriptokristalnim varijetetom kalcedonom

arheologija

kvarcit

stijena nastala metamorfozom pod povišenim tlakovima i povišenom temperaturom iz kvarcnoga pješčenjaka ili rožnjaka a izgrađena je pretežito od kvarca

geologija

kvartar

najmlađi period kenozoika koji traje od 2,588 milijuna godina do sadašnjosti

geologija