struna tražilica

image shadow

kosinusoida

graf funkcije kosinus

matematika

kosokutne koordinate

koordinate u kosokutnome koordinatnom sustavu

matematika

kosokutni koordinatni sustav

koordinatni sustav u kojemu koordinatne osi nisu nužno međusobno okomite

matematika

kosokutni trokut

trokut kojemu nijedan kut nije pravi kut

matematika

kotangens

trigonometrijska funkcija koja je recipročna funkcija funkcije tangens

matematika

kovarijacijska matrica slučajnoga vektora

kvadratna matrica čiji je $( i, j )$-ti element jednak kovarijanci $i$-te i $j$-te komponente danoga slučajnog vektora

matematika

kovarijanca slučajnih varijabla

matematičko očekivanje slučajne varijable $( X - \text{E}(X) )( Y - \text{E}(Y) )$, pri čemu su $\text{E}(X)$ i $\text{E}(Y)$ redom matematička očekivanja danih slučajnih varijabla $X$ i $Y$

matematika

krajnja točka dužine

jedna od dviju točaka koje omeđuju dužinu

matematika

krajnja točka intervala

svaka od dviju točaka sa svojstvom da je interval skup svih točaka između njih, a obje te točke mogu, ali ne moraju biti uključene u skup

matematika

krak jednakokračnoga trokuta

jedna od dviju stranica jednakokračnoga trokuta jednake duljine

matematika