struna tražilica

image shadow

vodljiva vrpca

prazna ili djelomično popunjena energijska vrpca koja se nalazi neposredno iznad valentne vrpce u spektrima metala, poluvodiča i izolatora

fizika

vodljivost pobuđena elektronskim snopom

vodljivost koja je pobuđena s pomoću elektronskog snopa

fizika

vodljivost topline

prijenos topline u čvrstome tijelu ili s jednoga čvrstog tijela na drugo u smjeru negativnoga temperaturnog gradijenta ostvarena gibanjem elektrona u metalima ili termičkim titranjem u ionskim kristalima

fizika

vodoravna divergencija

divergencija snopa rendgenskih zraka u ravnini okomitoj na os goniometra u difraktometru za polikristalni uzorak

fizika

volt

jedinica sustava SI za električni potencijal i napon

fizika

voltamper

jedinica sustava SI za prividnu snagu izmjenične električne struje

fizika

voltmetar

uređaj za mjerenje električnoga napona

fizika

volumni koeficijent toplinskoga rastezanja

omjer relativnoga povećanja obujma pri toplinskome rastezanju čvrstoga tijela ili tekućine i temperaturne razlike koja je prouzročila to rastezanje

fizika

volumni protok

omjer obujma fluida koji protekne kroz presjek cijevi i vremena, za stalnu brzinu jednak umnošku ploštine presjeka i brzine gibanja

fizika

von Klitzingova konstanta

konstanta s pomoću koje su u kvantnomehaničkome Hallovu učinku određene kvantizirane vrijednosti otpora

fizika