struna tražilica

image shadow

nukleofilna adicija

reakcija u kojoj se nukleofil veže na dvostruku kovalentnu vezu koja se raskida i nastaju dvije jednostruke kovalentne veze

kemija

nukleofilna aromatska supstitucija

reakcija u kojoj se atom ili funkcijska skupina na aromatskome prstenu zamjenjuju nukleofilnim atomom ili skupinom

kemija

nukleofilna supstitucija

reakcija u kojoj se atom ili funkcijska skupina zamjenjuju nukleofilnim atomom ili skupinom

kemija

nukleofilna supstitucija na karbonilnoj skupini

supstitucijska reakcija na karbonilnome ugljiku

kemija

nukleon

čestica koja je dio atomske jezgre

kemija

nukleoproteini

bjelančevine s nukleinskim kiselinama kao prostetičkim skupinama koji hidrolizom daju nukleinsku kiselinu i aminokiselinu

kemija

nukleotidi

fosfatni esteri nukleozida koji čine građevne jedinice nukleinskih kiselina

kemija

nukleozidi

β-ribozilni ili β-deoksiribozilni derivati pirimidinskih i purinskih baza

kemija

nuklid

atomska vrsta definirana atomskim i masenim brojem te nuklearnim energetskim stanjem

kemija

nulta mjerna nesigurnost

mjerna nesigurnost u kojoj je specificirana izmjerena vrijednost veličine jednaka nuli

matematika