struna tražilica

image shadow

Amadorijevo pregrađivanje

reakcija aldoze i amino-skupine aminokiselina ili proteina

kemija

amalgam

slitina u kojoj je jedan od sastojaka živa

temeljne tehničke znanosti

ambidentatni ligandi

ioni ili molekule s više atoma koji daju elektrone od kojih se samo jedan može vezati sa središnjim metalnim ionom

kemija

americij

kemijski element atomskoga broja 95, 7. periode i 3. skupine, srebrnobijele boje, gustoće 12,0 g/cm3, tališta na 1176 °C i vrelišta na 2607 °C

kemija

amfoterna tvar

kemijska vrsta koja, ovisno o uvjetima, ima svojstva kiseline ili baze

kemija

amfoterni ionski izmjenjivač

ionski izmjenjivač s kationskim i anionskim skupinama

kemija

amfoternost

svojstvo kemijske vrste da može reagirati kao kiselina i kao baza

kemija

amid-imidna tautomerija

tautomerija kod koje su forme amida i imidne kiseline u ravnoteži

kemija

amidi

derivati oksokiselina u kojima je kiselinska hidroksilna skupina zamijenjena amino-skupinom ili supstituiranom amino-skupinom

kemija

amidini

derivati oksokiselina u kojima je hidroksilna skupina zamijenjena aminoskupinom ili supstituiranom aminoskupinom, a oksoskupina je zamijenjena iminoskupinom ili supstituiranom iminoskupinom

kemija