struna tražilica

image shadow

n-gram

sekvencija određene duljine koju sačinjavaju znakovi ili riječi koje se pojavljuju unutar teksta korpusa

filologija

n-sklonidba

nekadašnja suglasnička sklonidba imenica srednjega roda koje su u genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu jednine te u množini i dvojini dobivale tematski morfem -en- te nekadašnja suglasnička sklonidba imenica muškoga roda koje su u jedninskim kosim padežima te u množini i dvojini dobivale tematski morfem -en-

filologija

nacionalni jezik

glavni jezik određene zemlje

filologija

nacionalni korpus

opći korpus koji uključuje velik broj tekstova reprezentativnih za određeni jezik

filologija

načela upravljanja

načela koja ograničuju proces konceptualne integracije u teoriji konceptualne integracije

filologija

načelo B

načelo teorije vezanja prema kojemu neanaforični pronominalni izraz mora biti slobodan u svojemu lokalnom području

filologija

načelo jednostavnosti

opće načelo rekonstrukcije prema kojemu rezultat rekonstrukcije mora biti najmanji mogući sustav iz kojega se najmanjim mogućim brojem promjena mogu izvesti odrazi u svim jezicima potomcima

filologija

načelo kompozicionalnosti

pretpostavka da je značenje složenoga izraza funkcija značenja njegovih sastavnih dijelova i načina na koji su sintaktički povezani

filologija

načelo nadskupa

nanosintaktičko načelo prema kojemu se fonološki sadržaj rječničke jedinice unosi kao ostvaraj niza sintaktičko-semantičkih obilježja samo ako se ta jedinica podudara u svim obilježjima ili u njihovu nadskupu s obilježjima specificiranim u sintaktičkoj strukturi

filologija

načelo nepromjenjivosti

načelo koje ograničava proces preslikavanja u teoriji konceptualne metafore, a uključuje očuvanje kognitivne topologije izvornoga okvira i njegovu usklađenost s topologijom ciljnoga okvira

filologija