struna tražilica

image shadow

radiolarit

rožnjak koja sadržava više od 50% radiolarijskih skeleta unutar mikrokristalaste kvarcne, kalcedonske ili opalne cementne osnove i/ili opalnoga, kalcedonskoga i kvarcnoga cementa

geologija

radni rub

rub oruđa koji je upotrijebljen ili obrađen, odnosno pripremljen za uporabu

arheologija

ramenasto grebalo

njuškoliko grebalo s udubljenjem samo na jednome rubu

arheologija

rana tehnika

početci proizvodnje izrađevina u donjemu paleolitiku

arheologija

rano kameno doba Afrike

najranija kamenodobna faza Afrike koja traje između približno 2 600 000 i 200 000 godina prije sadašnjosti

arheologija

rastirač

oruđe okrugla ili gotovo četvrtasta oblika koje se upotrebljavalo kao gornji, pokretni dio žrvnja

arheologija

razno

oruđa koja prema obliku ne pripadaju nijednomu od definiranih tipova u tipologiji koja se koristi ili se tip ne može sigurno odrediti zbog loše izradbe ili oštećenja

arheologija

razokorivanje

uklanjanje okorine s komada kamene sirovine

arheologija

relativno datiranje

određivanje kronološkoga slijeda bez određenoga vremenskog uporišta

arheologija

rendzina

tip tla koji se razvija na rastresitu karbonatnome supstratu i rana je faza u razvoju tla

arheologija