struna tražilica

image shadow

udaljenost

matematička apstrakcija intuitivne predodžbe razmaka dviju točaka na pravcu

matematika

uklonjivi prekid

prekid funkcije realne varijable u točki kada postoji granična vrijednost funkcije u toj točki, ali je različita od vrijednosti funkcije u toj točki

matematika

ukorijenjeno stablo

stablo u kojemu je jedan vrh istaknut

matematika

umanjenik

veličina od koje se oduzima

matematika

umanjitelj

veličina koja se oduzima

matematika

umnožak

rezultat množenja dviju ili više veličina

matematika

umnožak funkcija

funkcija kojoj je vrijednost u svakoj točki jednaka umnošku vrijednosti zadanih funkcija u toj točki

matematika

unija prebrojivo mnogo događaja

događaj koji podrazumijeva da se barem jedan od danih događaja dogodio

matematika

unija skupova

skup koji se sastoji od elemenata koji su elementi barem jednoga od danih skupova

matematika

unitarni operator

ograničeni linearni operator $U:H\to H$ na Hilbertovu prostoru $H$ sa svojstvom čuvanja skalarnoga umnoška $\langle U v, U w\rangle = \langle v, w\rangle$ za sve $v,w\in H$

matematika