struna tražilica

image shadow

gama-funkcija

jedinstvena kompleksna funkcija $\Gamma$ definirana i holomorfna u cijeloj kompleksnoj ravnini osim u negativnim cijelim brojevima i nuli, a koja se u pozitivnim cijelim brojevima podudara s funkcijom faktorijel u smislu $\Gamma(n) = (n-1)!$

matematika

geometrija

grana matematike koja se bavi ravninskim i prostornim oblicima i njihovim odnosima

matematika

geometrijska razdioba

zakon razdiobe diskretne slučajne varijable kojoj je funkcija gustoće jednaka $f(x) = (1 - p)^{x - 1} p$ za $x$ prirodni broj

matematika

geometrijska sredina

$n$-ti korijen umnoška $n$ zadanih nenegativnih realnih brojeva

matematika

geometrijska vjerojatnost

vjerojatnost na Borelovu podskupu $S$ euklidskoga prostora koji je pozitivne i konačne Lebesgueove mjere, a takva da svakomu Borelovu podskupu $B$ od $S$ pridružuje količnik vrijednosti Lebesguovih mjera od $B$ i $S$

matematika

geometrijski lik

podskup ravnine koji ima određeno dodatno svojstvo geometrijske naravi

matematika

geometrijski niz

niz brojeva u kojemu je omjer dvaju susjednih članova jednak

matematika

geometrijski objekt

matematički objekt koji se razmatra unutar geometrije

matematika

geometrijski red

zbroj geometrijskoga niza

matematika

geometrijsko mjesto

skup točaka koji je određen uvjetom i ni jedna druga točka ne zadovoljava taj uvjet

matematika