struna tražilica

image shadow

vanjska granica

kopnena granica države članice s trećom zemljom, kao i granica u zračnim lukama, morskim lukama i lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet izvan unutarnjih granica

pravo

vanjska kopnena granica

zajednička kopnena granica između države članice i susjedne treće zemlje

pravo

vanjska revizija

revizija općega proračuna EU-a koju obavlja Revizorski sud koji ispituje jesu li svi prihodi i rashodi Unije zakonito i pravilno izvršeni i je li upravljanje financijama uredno obavljeno te o tome obavješćuje Europski parlament i Vijeće u svome godišnjem izvješću o izvršenju proračuna

pravo

vanjski namjenski prihod

namjenski prihod koji se sastoji od sredstava prikupljenih iz raznih izvora i namijenjenih određenomu programu ili posebnoj aktivnosti

pravo

važan utjecaj na ekonomsko ponašanje potrošača

uporaba poslovne prakse radi znatnoga umanjivanja sposobnosti potrošača da donese informiranu odluku, što dovodi do toga da potrošač donosi odluku o poslu koju inače ne bi donio

pravo

vertikalna koncentracija

koncentracija poduzetnika koji djeluju na različitim razinama lanca dobave

pravo

vertikalni izravni učinak

djelovanje pravnih akata Unije koje nacionalni sudovi i druga tijela državne vlasti primjenjuju izravno kad pojedincu dodjeljuju precizno formulirana prava koja su bezuvjetna, pri čijoj primjeni države članice nemaju diskreciju i važenje propisa ne zahtijeva posebne provedbene mjere države članice, a koje stvara pravo naspram države članice

pravo

vertikalni izravni učinak direktiva

izravni učinak direktiva razvijen u praksi Europskoga suda prema kojem direktiva, pod određenim uvjetima, iznimno može imati izravan učinak u situacijama u kojima se pojedinac poziva na direktivu protiv države članice

pravo

vertikalni sporazum

sporazum sklopljen između dvaju ili više neovisnih poduzetnika koji djeluju na različitoj razini proizvodnje, odnosno distribucije, a kojim se uređuju uvjeti pod kojima ti poduzetnici mogu kupovati, prodavati ili preprodavati određene robe i/ili usluge

pravo

vertikalno ograničenje

ograničenje tržišnoga natjecanja sadržano u vertikalnome sporazumu

pravo