struna tražilica

image shadow

jamstvo

obveza koju preuzima trgovac ili proizvođač prema potrošaču da nadoknadi plaćenu cijenu za robu ili je zamijeni, popravi ili servisira ako ona ne odgovara specifikacijama iz izjave o jamstvu ili iz relevantnoga oglašavanja dostupnoga u vrijeme ili prije zaključenja ugovora

pravo

javna nabava

sklapanje ugovora o javnim radovima, robi ili uslugama za potrebe javnoga sektora na razini Unije, država članica i lokalnih tijela koji osigurava pravedno i otvoreno postupanje prema poslovnim subjektima te niže cijene i bolju kvalitetu vrijednosti za građane

pravo

javna ovlast

ovlast određenih subjekata koja uključuje izravno i neizravno sudjelovanje u izvršenju vlasti dodijeljenih javnim pravom i dužnosti zaštite interesa države i druge javne vlasti, a izuzeta je od pravila o slobodi pružanja usluga i pravu poslovnoga nastana u EU-u, omogućujući državama članicama diskriminaciju državljana drugih država članica kod djelatnosti koje, makar i povremeno, uključuju izvršavanje te ovlasti

pravo

javna sigurnost

zaštita pojedinca, društva i države od svih oblika ugrožavanja, a koja je jedno od opravdanja nacionalnih mjera koje ograničavaju slobodu kretanja između država članica i koje je kod fizičkih osoba dopustivo samo u slučaju osobnoga ponašanja pojedinca koje je stvarna, sadašnja i dovoljno ozbiljna prijetnja

pravo

javna služba

služba čije obavljanje za posljedicu ima izravno i neizravno sudjelovanje u izvršenju vlasti dodijeljenih javnim pravom i dužnosti zaštite interesa države i druge javne vlasti, a zapošljavanje u toj službi izuzeto je od pravila o slobodi kretanja radnika u EU-u dopuštanjem državama članicama da diskriminiraju državljane drugih država članica

pravo

javni moral

sveobuhvatnost moralnih i etičkih standarda koja može biti jedno od opravdanja nacionalnih mjera koje ometaju slobodno kretanje između država članica

pravo

javni poredak

sveukupnost pravnih, društvenih i moralnih norma, vrijednosti i običaja koja je jedno od opravdanja nacionalnih mjera koje ograničuju slobodu kretanja između država članica i može se razlikovati od jedne države članice do druge, a to je opravdanje kod fizičkih osoba dopustivo samo u slučaju osobnoga ponašanja pojedinca koje je stvarna, sadašnja i dovoljno ozbiljna prijetnja

pravo

javno zdravlje

skup strategija kojima se nastoji spriječiti bolesti, produžiti život i promicati zdravlje u društvu, a jedno je od opravdanja nacionalnih mjera koje ometaju slobodu kretanja između država članica dopustivo isključivo u slučaju mogućih epidemija, kako su utvrđene u mjerodavnim dokumentima Svjetske zdravstvene organizacije, te drugih zaraznih bolesti čiji su uzročnici paraziti ako protiv tih bolesti država članica domaćin donosi mjere za zaštitu svojih državljana

pravo

javno-pravna provedba prava tržišnoga natjecanja

primjena pravila tržišnoga natjecanja koju provodi tijelo zaduženo za zaštitu tržišnoga natjecanja

pravo

jedinica za brzu intervenciju na granicama

jedinica za tehničku i operativnu pomoć koji postupa na zahtjev države članice koja se našla u izvanrednoj situaciji uslijed masovnoga priljeva državljana trećih zemalja koji kao ilegalni migranti pokušavaju ući na njezin teritorij

pravo