struna tražilica

image shadow

datum pristupanja

datum od kojega država pristupnica postaje država članica Europske unije uz uvjete i na način koji su utvrđeni ugovorom o pristupanju

pravo

davanje prednosti domaćim proizvodima

nacionalna mjera kojom država članica daje prednost domaćim proizvodima u odnosu na strane proizvode, a koja je zabranjena odredbama o slobodi kretanja robe u EU-u

pravo

davanje s istovrsnim učinkom

novčano davanje koje se naplaćuje za robu zbog toga što je prešla granicu između država članica, a čiji je učinak istovrstan carinama i zabranjen odredbama o slobodni kretanja robe u EU-u

pravo

davatelj državne potpore

država članica i sve ovlaštene pravne osobe i središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne i regionalne samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore ili njima upravlja

pravo

Deklaracija iz Barcelone

deklaracija donesena 1995. u Barceloni radi uspostavljanja euromediteranskoga partnerstva između EU-a i dvanaest zemalja južnoga Sredozemlja utemeljena na miru, stabilnosti i prosperitetu kroz jačanje političkoga dijaloga, sigurnosti te gospodarske, financijske i kulturne suradnje

pravo

Deklaracija iz Laekena

deklaracija o budućnosti EU-a usvojena 15. prosinca 2001. koja Uniju obvezuje da postane demokratičnija, transparentnija i djelotvornija

pravo

delegirani akt

nezakonodavni akt opće primjene koji temeljem ovlaštenja u zakonodavnome aktu usvaja Komisija radi dopunjavanja ili mijenjanja određenih nebitnih odredaba toga zakonodavnog akta

pravo

depozitni instrument

instrument za prekonoćno polaganje novca koje nacionalne središnje banke u Eurosustavu stavljaju na raspolaganje kreditnim institucijama po unaprijed određenoj kamatnoj stopi

pravo

diferencirana sredstva

proračunska sredstva Unije za aktivnosti koje traju dulje od jedne financijske godine, a koja obuhvaćaju sredstva za preuzimanje obveza i sredstva za plaćanje

pravo

direktiva

sekundarni izvor prava EU-a obvezujući za svaku državu članicu kojoj je upućen radi rezultata koji je potrebno postići, a odabir oblika i metoda postizanja toga rezultata prepušten je nacionalnim tijelima

pravo