struna tražilica

image shadow

kantogram

blok-dijagram na kojemu je na vertikalnim plohama reza vidljiva geološka struktura slojeva

geodezija

karta

prikaz prostora s pomoću znakova koji omogućuju utvrđivanje odnosa među elemenatima toga prostora

geodezija

karta inkunabula

karta tiskana tehnikom drvoreza ili bakroreza početkom 16. stoljeća

geodezija

karta okosnica

pomorska pomoćna karta sa sadržajem poput navigacijske karte, tiskana na tankome papiru

geodezija

karta plovidbenih linija

pomorska informativna karta na kojoj su prikazane linije pomorskoga i riječnoga prometa sa svim pratećim objektima i podatcima o udaljenostima između pojedinih pristaništa

geodezija

karta u više listova

niz listova karte koji prikazuju određeno područje

geodezija

karta zemljišnoga pokrova

tematska karta na kojoj su prikazana zemljišna obilježja

geodezija

kartiranje

prikupljanje prostornih podataka na terenu radi izradbe odgovarajuće karte

geodezija

kartiranje graničnih crta

kartiranje koje omogućuje utvrđivanje toka granice između entiteta koji se ne mogu jasno razlučiti

geodezija

kartodijagram

tematska karta na kojoj su pojave ili stanja prikazani dijagramima smještenima na odgovarajuće površine karte

geodezija